Přeskočit na obsah

Mirek Černý: Proměňte svá data ve zlatý důl.

Mirek Černý: Change Your Data to the Golden Mine.

Spoluzakladatel Futurelytics s klienty po celém světě

The coo-founder of Futurelytics with the clients around the World

Firemní data jsou obrovským bohatstvím, když víte, jak s nimi zacházet. Můžete zvyšovat prodeje pomocí cílené práce se svými zákazníky. Dozvíte se, jak zákazníky jednoduše a účinně segmentovat a nabízet jim takové produkty, které nejspíš koupí. Pokud vaši zaměstnanci musejí denně složitě posuzovat jeden případ za druhým a myslíte si, že bez jejich mozků by tato činnost nebyla možná, tak se nechte inspirovat automatizací procesů pomocí prediktivního modelování. Předvídat chování strojů a chování lidí jsou naprosto rozdílné problémy. Dozvíte se, kde pomáhá statistika či predicke a kde naopak simulace a optimalizace. Máte pocit, že nějakému chytrému stroji stačí předhodit všechna data, co máte, a on už všechno vyřeší? Myslíte, že když své rozhodování založíte na mnoha různých vstupech, tak si pomůžete? Kdepak, vysvětlím vám, jak to ve skutečnosti je. A vy se při analýze a zpracování dat vyhnete drahým a zbytečným chybám.

The company data are the huge richness if you know how to work with them. You can increase sales with the help of targeted work with your customers. You will find out how the customers segmented and offered them easily the products which they will probably buy. If your employees have to daily complicatedly assess one case after another case and you mean that the activity wouldn’t be possible without their brains  so let yourself inspire by automation of processes using the predictive modelling. The anticipation of behaviour of machines and people is a different problem. You will learn where the statistics or prediction helps and on the other way the simulation and optimization. Do you feel that is enough to take all the data to some clever machine and this machine will solve everything? Do you think that when your decisions base on many different outputs it will help you? Oh, no, I will explain you how it tis in reality. And you will avoid expensive and useless mistakes during your analysis.

Vždy mě fascinovaly možnosti, které nabízí zpracování a analýza dat. Pomáhám firmám aktivně využívat bohatství skryté v jejich datech. Dopředu nikdy přesně nevíte, kolik peněz půjde z dat té či oné firmy vytěžit, ale toho se nebojím. Věřím, že budu u zrodu ještě i mnohem lepších věcí než automatického systému pro obchodování na burze, nástroje pro včasnou detekci rizika cukrovky či inteligentního systému pro cílený marketing.

Whenever, I was fascinated by possibilities which offer proceeding and the data analysis. I help companies to actively use a richness which is hidden in their data. You don´t think ahead directly how much money you will get from a company but I don´t afraid of that. I believe that I will be at birth of much better things than the automatic system for trading on the stock Exchange, the tool for the soon detection of diabetes risks ort he intelligent system for the targeted marketing.

mirek-cerny

Moje krédo je: „Kde je vůle, najde se i cesta“.

My credo is: „Where there´s a will there´s a way“.

Rád se s vámi podělím o své praktické zkušenosti s analýzou dat. Dozvíte se, co všechno se dá z dat vytěžit, jak moc je to obtížné v různých oborech i jak se vyhnout úskalím prediktivního modelování.

I would be glad to share with you my practical experience with the data analysis. You will learn about everything what is possible to mine from data and how important is to avoid problems of predictive modelling in different branches.

Podnikám, jsem spoluzakladatelem Futurelytics a v minulosti jsem se živil jako konzultant v oboru Business Intelligence. Spolupracoval jsem na desítkách mezinárodních projektů pro velké firmy především v oblasti energetiky, papírenského průmyslu, logistiky, bankovnictví a ecommerce. Mám dceru, rád cestuji „po vlastní ose“ a prožívám nová dobrodružství.

I conduct business and I am coo-founder of Futurelytics and in the past I worked as a consultant in the field of Business Intelligence. I cooperated on tens international projects for large companies mainly in the field of energetics, paper industry, logistics, banking and ecommerce. I have a daughter, I like travelling „on my own“ and I like to experience new adventures.