Přeskočit na obsah

Petr Karkovský: Workshopy a vizualizace? / Workshops and the Visualization?

senior konzultant PG logistic / senior consultant PG logistic

Řešení logistických projektů sebou nese řadu úskalí. Ti, kdo řeší tyto projekty, se často potýkají s otázkou, jak efektivně definovat oblasti projektu. Chci se s Vámi podělit o metodu, které pracovně říkám „ON THE WALL“. Jedná se o nástroj pro efektivní práci při workshopech, které definují potřebu logistických změn, zadání projektů atd. Tento postup vytváří společný jazyk k popisu, vizualizaci, hodnocení a změnám při realizaci projektů. Cílem je získat maximum informací v co nejsrozumitelnější podobě. Po skončení prezentace budete mít možnost si i otestovat celý postup na modelovém příkladu.

The solution of logistic project have many risks. People who solve these projects often fight with the question how to efectivelly define areas of the projects. I would like you to introduce you with the method which I call „ON THE WALL“. That is the tool for efective work at workshops which defines a need of logistic changes, project task etc. This process creates shared language to a description, visualization, evaluation and changes at projects´implementation. The target is to gain the maximum of information in the most understandable form. After the end of the presentation you will have the opportunity to test the whole proces on a model case.

Petr Karkovský působil do roku 2004 ve vrcholovém managementu firem v oblasti FMCG,  kde získal řadu praktických zkušeností v oblastech řízení výroby, logistiky, projektového řízení a Balance Scorecard. V roce 2012 se stal finalistou soutěže projektový manažer roku.

Petr Karkovský caused in the top management of the companies in the field FMCG till 2204 where he gained many practical experience in branch of the production management, logistics, project management and the Balance Scorecard. In 2012 he became the finalist of The competition of the project manager of the year.

karkovsky

Od roku 2004 je poradcem a auditorem logistiky se zaměřením na oblasti interní logistiky, řízení zásob a plánování výroby. Je rovněž členem České asociace interim managementu. Společně s kolegy nabízí svoje služby pod značkou PG logistic.

Petr is the advisor and auditor of logistics with the regard to area of internal logistics, inventory management and the production planning from 2004. He is a member of The Czech association of interim management too. He offers his services with his colleagues under the brand PG logistic.