Přeskočit na obsah

OBCHODNÍ PODMÍNKY technology.future 2016

obchodní společnosti

DYNAMIC FUTURE, s. r. o.
se sídlem Občanská 1117/23, Ostrava
identifikační číslo: 258 71 871
zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 23574
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese dynamicfuture.cz / technologyfuture.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti DYNAMIC FUTURE, s.r.o., se sídlem Občanská 1117/23, Ostrava, identifikační číslo: 25871871, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 23574 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.dynamicfuture.cz a technologyfuture.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • 1.2.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • 1.3.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

uzavření kupní smlouvy

 • 1.4.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 1.5.Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o vstupenkách, a to včetně uvedení cen jednotlivého položek. Ceny vstupenek jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny vstupenek zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 1.6.Pro objednání vstupenek vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • 1.6.1.objednávaném zboží,
 • 1.6.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 1.6.3.informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • 1.7.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „KOUPIT VSTUPENKY“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • 1.8.Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce. Odesláním objednávky se má za to, že se kupující s těmito VOP důkladně seznámil a souhlasí s nimi.
 • 1.9.Prodávající neprodleně po obdržení objednávky prostřednictvím online prodejního systému potvrdí prodávajícímu platnost objednávky.
 • 1.10.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • 1.11.V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 • 1.12.Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 • 1.13.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

cena zboží a platební podmínky

 • 1.14.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Elektronicky převodem na bankovní účet;

elektronicky prostřednictvím online platební brány;

Elektronicky prostřednictvím sms platební brány;

Případně dalšími platebními kanály v rámci systému FAPI a GoPay.

 • 1.15.Prodávající vždy vyžaduje od kupujícího 100% úhradu kupní ceny předem, tedy před dodáním potvrzení či faktury za vstupenky, jejichž číslo slouží zároveň jako identifikace při vstupu na akci.
 • 1.16.V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • 1.17.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • 1.18.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.19), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 1.19.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • 1.20.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo bude vystaven online po příjetí platby do systému.

odstoupení od kupní smlouvy

 • 1.21.Kupující vzhledem k povaze služby, elektronické vstupenky, nemůže odstoupit od kupní smlouvy.
 • 1.22.Kupující však v případě komplikací z jeho strany, které mu zabrání ve vstupu na akci nebo využití vstupenek, může vstupenky převést na jinou osobu bezplatně. V takovém případě je třeba nahlásit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky ve formě čísla faktury a nahlášení nového jména fyzické nebo právnické osoby.
 • 1.23.Kupujícímu se v případě nemožnosti se účastnit akcí spojených se s předmětnými vstupenkami nevrací vstupné zpět. Dle čl. 1.22 je mu však umožněno převést své vstupenky na jinou osobu.

přeprava a dodání zboží

 • 1.24.předmět smlouvy, elektronické vstupenky, jsou dodávány výhradně elektronicky a prodávající nenese žádnou vinu za nedoručení kupujícímu do jeho elektronické schránky.

práva z Vadného plnění

 • 1.25.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

další práva a povinnosti smluvních stran

 • 1.26.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
 • 1.27.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • 1.28.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 1.29.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

ochrana osobních údajů

 • 1.30.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 1.31.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a název společnosti, právnické osoby (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • 1.32.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu ze všech podnikatelských aktivit skupiny DYNAMIC FUTURE s.r.o. (zahrnující také ESCARE s.r.o.).
 • 1.33.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • 1.34.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 • 1.35.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
 • 1.36.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • 1.37.Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 • 1.38.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • 1.39.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

závěrečná ustanovení

 • 1.40.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • 1.41.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • 1.42.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • 1.43.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty tereza.dokladalova(at)dynfut.cz, telefon 284 689 802.

reklamační řád

 • Veškeré reklamace vstupenek na  technology.future 2016, které byly zakoupeny pomocí online systému se řídí výhradně těmito Všeobecnými podmínkami a tímto řádem.
 • Uhrazené vstupné se nevrací, ale v případě, že nebude vaše účast možná, je možné převést vstupenky na jinou osobu
 • Pokud ze strany Organizátora dojde ke zrušení akce, bude zákazník o tomto faktu spravem prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v objednávce a vstupné mu bude vyplaceno zpět na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata.
 • Reklamace v rámci akce technology.future 2016 můžete zasílat elektronicky na email info@dynamicfuture.cz
 •  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že  vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z  obecně závazných právních předpisů.

V Ostrava dne 1.1.2016