Podle Petra Jalůvky, jednatele DYNAMIC FUTURE, je PREWIT víc filozofie než software: „Jeho nedávná implementace v Hollandii to potvrzuje. Jako pomocný a podpůrný nástroj pro rozhodování pracovníků plánování se osvědčil natolik, že společnost zvažuje jeho zavedení ve všech divizích Food.“

Co dokáže PREWIT

Sofistikovaný nástroj, který tým DYNAMIC FUTURE vyvinul pro podporu plánování a rozhodování ve výrobních a obchodních procesech, poskytuje přesné předpovědi poptávky založené na analýze historických dat a aktuálních trendů. PREWIT (PREdiction WIzard Tool) je navržen tak, aby se snadno integroval s dalšími systémy, v případě společnosti Hollandia se SAP a HIS (Hollandia Information System). Tato integrace zajišťuje hladkou komunikaci a výměnu dat mezi různými platformami.

Jak to bylo v Hollandii

Implementace nástroje PREWIT byla v Hollandii zahájena na začátku roku 2023. Celý proces vyžadoval několik kroků a úprav:

  • Logistický audit: Prvním krokem byla realizace logistického auditu, který proběhl v polovině roku 2022. Během auditu byly zhodnoceny současné plánovací procesy, identifikovány problémy a navržena možná řešení pro zlepšení efektivity.
  • Návrh implementace: Na základě výsledků logistického auditu byla vypracována nabídka na implementaci nástroje PREWIT. Tento návrh zahrnoval specifické kroky a úpravy potřebné k integraci PREWIT s existujícími systémy společnosti Hollandia.
  • Integrace a úpravy systémů: Během implementace PREWITu bylo zapotřebí udělat úpravy informačního systému Hollandia a integraci se systémem SAP. Bylo nutné zajistit hladkou komunikaci mezi těmito systémy, což zahrnovalo zavedení převodových můstků a dalších technických řešení.
  • Úpravy procesů: Došlo také k úpravám stávající procesů plánování tak, aby byly kompatibilní s novým nástrojem. To zahrnovalo změny v zadávání dat, komunikaci mezi jednotlivými odděleními a vyhodnocování výsledků.
  • Technické úpravy: Bylo provedeno několik technických úprav v informačním systému Hollandia a SAP. Tyto úpravy zahrnovaly implementaci modulů pro vyhodnocování akcí a predikci poptávky, což umožnilo lepší plánování a rozhodování.
  • Školení zaměstnanců: Aby mohli zaměstnanci nástroj efektivně používat, prošli školením.

Výhody a přínosy PREWITu

Implementace PREWITu přinesla společnosti Hollandia v oblasti plánování zásadní zlepšení. Díky pokročilým algoritmům a analýze historických dat můžou plánovači lépe předvídat poptávku a optimalizovat výrobu. PREWIT umožňuje rozložení predikcí na denní bázi na období až čtyř měsíců, což výrazně usnadňuje plánování výroby a logistiku. Tento nástroj také umožňuje lepší koordinaci mezi různými oddělením.

Jedním z hlavních přínosů bylo snížení časové náročnosti na přípravu predikcí. Dříve museli plánovači trávit hodiny ručními výpočty a analýzami, aby připravili predikce poptávky. S implementací PREWIT se tyto procesy značně zautomatizovaly. Zaměstnanci odpovědní za plánování výroby teď můžou přesné predikce rychle verifikovat, případně upravit a věnovat více času strategickým úkolům, jako jsou například optimalizace výroby nebo řešení nestandardních situací na trhu.

Díky PREWITu došlo k zásadní optimalizaci skladových zásob jak hotových výrobků, tak vstupních surovin. Predikce poptávky jsou zároveň přesnější. Hollandia tak dokáže lépe reagovat na změny v poptávce a minimalizovat nevykrytí objednávek. Plánovači předem identifikují možné problémy a přijmou opatření k jejich řešení. To zahrnuje lepší plánování výroby, optimalizaci skladových zásob a efektivnější využití surovin. Výsledkem je vyšší míra uspokojení požadavků zákazníků a snížení ztrát způsobených neprodanými produkty. A pokud se během akce změní požadavky zákazníků, zvládnou okamžitě upravit predikce a informovat výrobu o nutných změnách.

Výzvy a problémy spojené s predikcí poptávky v mlékárenském průmyslu

Mlékárenský průmysl čelí mnoha specifickým výzvám, které komplikují predikci poptávky a plánování výroby. Mezi hlavní problémy patří:

  • Sezónnost produkce: Množství a kvalita mléka se liší podle ročního období, což ovlivňuje dostupnost surovin pro výrobu mléčných výrobků. V létě je například produkce mléka vyšší, zatímco v zimě klesá.
  • Krátká trvanlivost produktů: Tento faktor klade vysoké nároky na přesnost predikcí poptávky, protože jakýkoli nesoulad mezi nabídkou a poptávkou může vést k velkým ztrátám. 
  • Variabilita poptávky: Poptávka po mléčných výrobcích závisí na mnoha faktorech, patří k nim například sezonní trendy, marketingové akce a změny v preferencích zákazníků. Tato variabilita ztěžuje přesnou predikci poptávky a vyžaduje, aby plánovači neustále sledovali trh a přizpůsobovali své strategie. Marketingové akce a slevy mohou výrazně zvýšit poptávku po určitých produktech, což musí být zohledněno v plánování výroby.
  • Složitost řízení zásob: Řízení zásob je v mlékárenském průmyslu obzvláště složité kvůli krátké trvanlivosti produktů a variabilitě poptávky. Plánovači musí zajistit, že mají dostatek zásob pro uspokojení poptávky, aniž by hrozilo, že produkty zůstanou neprodané a prošlé.

„Pokud je správně postavena informační podpora, mnoho operativních činností může běžet automaticky. A to lidem umožňuje věnovat se důležitějším úkolům. Využitím nástroje PREWIT se zbavíte času, který trávíte rutinními záležitostmi, a můžete své úsilí zaměřit na řešení problémů souvisejících s chováním zákazníků,“ uzavírá Jan Šlajer, jednatel DYNAMIC FUTURE.