Přeskočit na obsah
Domů | Případové studie | Ověření změn v síti MHD: Dopravní podnik města Opavy

Ověření změn v síti MHD: Dopravní podnik města Opavy

opava1

Případová studie v pdf ke stažení zde.

UPLATNĚNÍ:

Optimalizace městské hromadné dopravy

ODVĚTVÍ:

Dopravní logistika

PŘÍNOS:

Vyhodnocení dopravní situace v Opavě na Horním náměstí u zastávky Divadlo v roce 2004 z pohledu úspor v jízdních dobách, nasazení dopravních prostředků
a spokojenosti cestujících.

O společnosti

Historie opavské městské hromadné dopravy sahá až do roku 1899. Dnes jsou v Opavě využívány autobusy a trolejbusy. Dopravní systém v Opavě se rozvíjí
v souladu s potřebami města, kdy výsledkem by měl být spokojeny zákazník – cestující i statutární město.

Cíle projektu

Cílem projektu bylo prověření záměru výstavby trolejbusové smyčky v centru Opavy v prostoru Horního náměstí
u zastávky Divadlo. Byly sledovány
a vyhodnocovány zejména úspory v jízdních dobách, nasazení dopravních prostředků na linky a uspokojení zákazníků přepravce.

Projekt prioritně řešil problematiku:

  • Posouzení zrychlení přepravy cestujících v hlavním přepravním proudu odstraněním přestupů.
  • Prověření variant návazností jednotlivých spojů a nově zavedených spojů s ohledem na rychlost přepravy a využití dopravních prostředků.
  • Posouzení variant závislé/nezávislé trakce.
  • Posouzení kapacity nově vytvořené zastávky Divadlo.
  • Posouzení prostoru pro trolejbusy
    a autobusy v nové smyčce.

Postup řešení

Řešený dopravní uzel

opava2

Pomocí tohoto modelu byly testovány a ověřeny procesy v nových podmínkách za předem určené období roku 2004. Výsledné řešení bylo posouzeno nejen z pohledu celkového toku přepravovaných osob, ale i z pohledu využití jednotlivých typů dopravních prostředků.

Zatížení dopravní sítě (hustota provozu)

opava3

Počty přepravených osob

opava4

Dynamický model smyčky CENTRUM, Městského dopravního podniku OPAVA – současný stav

opava5

Dynamický model smyčky CENTRUM, Městského dopravního podniku OPAVA – navrhovaný stav

opava6

Výsledky

Na základě dostupných informací srovnávajících autobusovou a trolejbusovou dopravu bylo doporučeno realizovat výstavbu trolejbusové smyčky v centru Opavy. Obvyklé důvody, které bývají uváděny jako překážka rozšiřování trolejbusové dopravy (jako například rekonstrukce energetické sítě, nedostatečná kapacita napájecích stanic, vysoké pořizovací náklady na trolejbusy) lze v případě Městského dopravního podniku v Opavě zanedbat, jelikož trolejová síť je velmi dobře udržována a kapacity napájecích stanic jsou na toto rozšíření sítě dostatečně dimenzovány. Realizace projektu tudíž napomůže snížit ekologickou zátěž v centru města, zvýší operativnost nejen trolejbusové, ale i autobusové dopravy při nenadálých krizových situacích a v neposlední řadě (což je prvořadým úkolem městské hromadné dopravy) zvýší kvalitu cestování odstraněním přestupů zákazníků cestujících mezi městskými částmi Úspora cestovního času pro tyto cestující byla na základě dynamické simulace stanovena průměrně na 3.35 minut ve směru Olomoucká – Krnovská a 4.79 minuty ve směru opačném.

Zavedení tohoto opatření má i výrazný ekonomický charakter a z dlouhodobého hlediska bude přínosem nejen pro cestující, ale také pro MDPO, kterému umožní efektivněji využívat přepravní kapacity dopravních prostředků.

V případě nemožnosti realizovat smyčku CENTRUM v plném rozsahu (tj. jako trolejbusovou) doporučujeme alespoň částečnou realizaci pro autobusovou dopravu. Finanční úspora vychází především z úspory neproduktivních jízd autobusů. Finanční úspora plynoucí z dopravy trolejbusové plyne především z efektivněji využitých trolejbusů a v případě výluk z minimalizace ztrát plynoucích z nemožnosti nasazení trolejbusů při překážkách provozu v centru města.